Parikarshana – A Mandala Art Exhibition – Cum – Sale – 2019